De alternator maakt elektriciteit uit de mechanische energie

Het omzetten van mechanische energie in elektriciteit, dat is de fundamentele energieconversie die plaatsgrijpt in elke elektriciteitscentrale, wat ook de energiebron weze (waterkracht, windkracht, fossiele brandstoffen of nucleaire splijtstof).

Deze omzetting wordt gerealiseerd door middel van de alternator. De werking van een alternator is gebaseerd op de inductiewet van Faraday, die stelt dat een alternerend of bewegend veld een elektrische stroom induceert in een geleiderkring. Hiertoe kan een magnetisch veld van een gewone permanente magneet gebruikt worden, maar voor industriële doeleinden heeft een krachtige electromagneet een veel hoger rendement.

Productie van elektriciteit met behulp van een alternator

Praktisch gesproken bestaat een alternator uit een rotor die binnenin een stator draait. De rotor is een elektromagneet die bekrachtigd wordt met gelijkstroom.  De stator is een vaste cilinder met koperen windingen, waarin driefasige wisselstroom opgewekt wordt door het draaien van de rotor. De rotor draait met een constante snelheid, met het oog op het verkrijgen van een frequentie van precies 50 Hz.

De spanning aan de uitgang van de alternator wordt opgevoerd tot 380 kV met behulp van transformatoren, zodat de vermogenverliezen tijdens de transfer naar de verbruiker tot een minimum beperkt blijven. Gezien de hogere spanning daalt de stroomsterkte overeenkomstig.  De elektriciteit wordt dan via een hoogspanningspost naar het distributienet gestuurd.  Dit net verbindt de grotere elektriciteitscentrales, en dit niet alleen op nationaal maar ook op internationaal vlak.  Uiteindelijk wordt de elektriciteit langs transformatorstations geleid om aan de eindverbruiker de gepaste spanning te leveren.