Kerncentrales

De huidige wettelijke activiteiten van Bel V voor de 7 Belgische nucleaire eenheden (4 op de site van Doel, 3 op de site van Tihange) dekken hoofdzakelijk de volgende aspecten:

Inspecties op de site  
 

• De wettelijke bepalingen vereisen tijdens de uitbating onafgebroken inspecties, uitgevoerd door een erkende instelling. Deze inspecties hebben tot doel het nagaan van de naleving van het Vergunningsbesluit, van de organisatie van de veiligheid en van de veiligheidscultuur van de uitbater.


• Een Bel V inspecteur wordt met de opvolging van een eenheid belast, en de coördinatie van de inspecties op alle sites wordt door een coördinator verzekerd: de inspecteurs en de coördinator behoren tot het departement NRI (Nuclear Safety and Radiation ¨Protection Inspection), en worden ondersteund door Bel V-deskundigen uit verschillende "Technical Responsibility Centers" (TRC).


• Het permanente toezicht van de inspecteurs wordt door middel van wekelijkse systematische inspecties verzekerd. Naast deze systematische inspecties worden thematische inspecties uitgevoerd. Deze thematische inspecties houden een twaalftal op voorhand bepaalde domeinen in (Brandbeveiliging, Noodplan, enz.). Bovendien worden specifieke inspecties uitgevoerd in geval van speciale voorvallen, incidenten/ongevallen, wijzigingen of het toekennen van vergunningen aan het personeel van de controlezaal.

  Inspecties kunnen op ieder moment plaatsvinden, op ieder gebied en zonder enige toegangsbeperking.

 

Opvolging van de wijzigingen  
 

• voor belangrijke wijzigingen is een vergunning nodig die volgens dezelfde procedurele weg als de oorspronkelijke vergunning (d.w.z. na goedkeuring door de Wetenschappelijke Raad van het FANC uitgereikt wordt;


• voorbeelden van belangrijke wijzigingen zijn: verhoging van het nominaal vermogen, vervanging van stoomgeneratoren, gebruik van gemengd splijtstofoxide (MOX), nieuw opslaggebouw voor gebruikte splijtstofelementen;


• niet-belangrijke wijzigingen worden door de uitbater aan Bel V voorgesteld en door Bel V onderzocht en goedgekeurd.

Tienjaarlijkse Veiligheidsherzieningen  
 

Het koninklijk besluit « Veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties » van 30 november 2011 vereist een systematische herevaluatie van de nucleaire veiligheid van een bestaande installatie (of activiteit), met regelmatige tussenpozen, om het hoofd te bieden aan de cumulatieve gevolgen van veroudering, wijzigingen, uitbatingservaring, technische evolutie en sitegebonden aspecten. Deze herevaluatie heeft tot doel een hoog veiligheidsniveau te verzekeren, en dit gedurende de ganse levensduur van de installatie (of de activiteit). Het bovengenoemde koninklijk besluit voegt de “reference levels” van WENRA toe aan de Belgische wetgeving, alsook de transpositie van de Europese richtlijn inzake veiligheid (2009/71).

De tienjaarlijkse herzieningen bestaan in een globale evaluatie van alle belangrijke aspecten met betrekking tot de veiligheid van een inrichting, door de uitbater, met de bedoeling de verdere uitbating te rechtvaardigen en verbeteringsmaatregelen te bepalen om het veiligheidsniveau van zijn instelling zoveel mogelijk te verhogen.

Om deze tienjaarlijkse herzieningen uit te voeren beveelt het FANC aan de veiligheidsfactoren te gebruiken, zoals bepaald in de richtlijn SSG-25 van het IAEA.

Bel V evalueert de methodologiedocumenten, de evaluatieverslagen van de veiligheidsfactoren en de dimensionering van de hulpinstallaties, de globale evaluatie en de door de uitbater voorgestelde actieplannen, en maakt deze evaluatie over aan het FANC.

 
Andere installaties

Wettelijke Inspecties en Veiligheidsevaluaties voor installaties van Klasse 1 andere dan kerncentrales:

• industriële installaties verbonden aan de splijtstofcyclus: Belgonucléaire, Belgoprocess

• studiecentrum voor Kernenergie: SCK•CEN

• industriële installatie voor de productie en de verwerking van radionucliden: IRE

• THETIS onderzoeksreactor op de Universiteit van Gent

Wettelijke Inspecties voor enkele Klasse 2 and 3 installaties:

• nucleaire medische centra (radiotherapie, diagnoses,...)

• medische installaties (X-stralen in gebruik bij artsen en tandartsen,...)

• bestralingsinstallaties

• universitaire laboratoria

• deeltjesversnellers (Cyclotrons)

• aannemers gespecialiseerd in werken voor kerncentrales

Wettelijke Inspecties = Periodieke controle van de afdeling Fysische Controle en van de correcte uitvoering van haar opdrachten. De minimum periodieke controle hangt af van het soort installatie: permanent voor een installatie van Klasse 1, per kwartaal voor een installatie van Klasse 2, jaarlijks voor een installatie van Klasse 3.

SCK•CEN  

Nucleair Onderzoekscentrum opgericht in 1952 en gelegen op de nucleaire site Dessel-Mol

Opdrachten op het gebied van nucleaire wetenschap en technologie, in het bijzonder nucleaire veiligheid, reactorexperimenten, stralingsbescherming en beheer van radioactief afval.

Bestaande uit verschillende installaties:

 
Reactoren:  

• VENUS nulvermogen reactor


• BR1 grafietreactor


• BR2 materiaal testreactor


• BR3 onderzoeks-PWR, in ontmantelingsfase


Zicht op BR2-reactor

Laboratoria:  

• behandeling van hoog en middel-radioactieve stoffen

• HADES ondergrondse industriële installatie voor de studie van definitieve geologische afvalberging

• reactorveiligheid

• afvalberging

Installaties verbonden aan de splijtstofcyclus
Belgonucléaire  

Gelegen op de nucleaire site Mol-Dessel In gebruik sinds 1973 Gespecialiseerd in het fabriceren van MOX-splijtstof voor lichtwaterreactoren. De MOX-productie van Belgonucleaire werd in 2007 gestopt. De BN-installaties zijn nu in ontmantelingsfase.

Belgoprocess  

Gelegen op de nucleaire site van Dessel-Mol Dochtermaatschappij van NIRAS/ONDRAF, de nationale instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van het Belgische nucleaire afval. In gebruik sinds 1984 met een huidig personeel van 300 man. NIRAS/ONDRAF gaf Belgoprocess de opdracht het in België geproduceerde radioactieve afval te verwerken. Deze taak kan door de afvalproducenten niet uitgevoerd worden. De voornaamste doelstelling van Belgoprocess is het verwerken van radioactief afval op een manier die de risico’s voor nadelige gevolgen voor de bevolking en het milieu tot een minimum beperkt blijven.

De activiteiten kunnen in 2 domeinen opgesplitst worden:

de veilige en efficiënte behandeling, voorwaardelijke en tijdelijke opslag van radioactief afval van kerncentrales, ziekenhuizen, laboratoria,...

de ontmanteling van nucleaire installaties en gebouwen, in het bijzonder van Eurochemic, een opwerkingscentrale gelegen op de site van Dessel-Mol die eind van de jaren zeventig definitief gesloten werd.

Instituut voor Radioelementen (IRE)  

Gelegen in Fleurus

In werking sinds 1971

Gespecialiseerd in de productie en conditionering van radionucliden voor medische doeleinden