Een federale organisatie in samenwerking met de lokale overheid

De crisisorganisatie voor een nucleaire noodsituatie wordt geregeld door het ”Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied”, bepaald bij Koninklijk Besluit van 17 oktober 2003.

Dit plan heeft tot doel de maatregelen ter bescherming van de bevolking en het milieu te coördineren, in geval van een kernongeval of elke andere radiologische noodsituatie, waarbij de bevolking in te hoge mate aan straling zou kunnen worden blootgesteld of waarbij een aanzienlijke besmetting van het milieu zou kunnen plaatsvinden.

   

Het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied is voornamelijk ontworpen voor noodsituaties in de belangrijkste Belgische nucleaire instellingen : de kerncentrales in Doel en Tihange, het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, het Instituut voor Radio-elementen in Fleurus en de fabrieken voor productie van splijtstof (Belgonucléaire) en voor afvalverwerking (Belgoprocess) in Dessel. Dit plan treedt ook in werking bij andere noodsituaties, ongeacht of deze op Belgisch grondgebied (ongeval tijdens het transport van radioactieve stoffen bvb. of radiologische noodsituatie ten gevolge van een terroristische aanslag) of in de onmiddellijke omgeving plaatsvinden (kerncentrale EdF te Chooz bv.).

In geval van een dergelijke noodsituatie worden de acties geleid door het “Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering” (CGCCR), onder de leiding van de Minister van Binnenlandse Zaken. De uitvoering van de te nemen maatregelen, die beslist worden op federaal vlak, en de leiding over de interventieploegen worden echter geleid door de Gouverneur van de betrokken provincie.

   

COFECO bepaalt de algemene strategie om de crisis het hoofd te bieden en neemt de fundamentele beslissingen (de noodzaak en de omvang van directe beschermingsmaatregelen van de bevolking en/of de voedselketen en de bevoorrading van drinkwater) en draagt hiervoor ook de politieke verantwoordelijkheid. COFECO baseert zich ondermeer op het adviezen van de evaluatie- en socio-economische cellen;

CELEVAL evalueert de situatie op radiologisch en technisch vlak, op basis van de informatie die zij ontvangt vanuit de getroffen site, de meetcel en deinstellingen die in deze cel vertegenwoordigd zijn, en adviseert COFECO omtrent de te nemen beschermingsmaatregelen voor de bevolking en het milieu. CELEVAL is tevens belast met het bepalen van de strategie voor het meten van de radioactiviteit in de omgeving;

MEETCEL coördineert alle acties ter verzameling en bekrachtiging van de radiologische metingen, afkomstig van de meetploegen die ter plaatse werden gestuurd of van het overwakingssysteem TELERAD en voert de door CELEVAL bepaalde meetstrategie uit;

ECOSOC adviseert COFECO over de socio-economische gevolgen van de genomen of te nemen beslissingen, verzekert de verwerking van deze gevolgen, informeert COFECO over de follow-up van de beslissingen in de betrokken sectoren en verzekert de terugkeer naar een normale socio-economische situatie na het ongeval;

INFOCEL staat in voor de communicatie naar het publiek, de media, de naburige landen en de specifieke doelgroepen