De Belgische wetgeving inzake controle van nucleaire installaties wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 betreffende het algemeen reglement ter bescherming van de bevolking, de werknemers en het milieu tegen de gevaren van ioniserende straling. Dit Koninklijk Besluit vervangt het KB van 28 februari 1963.

Dit reglement is toegespitst op het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, dat steunt op Bel V voor het uitvoeren van de wettelijke controles van de nucleaire installaties.

Steunend op haar meer dan 30-jarige ervaring op het vlak van nucleaire veiligheid, voert Bel V onafhankelijke controles uit van de activiteiten van de verschillende Belgische nucleaire installaties. Bel V controleert meer in het bijzonder alle Belgische kerncentrales.

Het doel van die inspecties is zich ervan te vergewissen of de exploitant, die DE verantwoordelijke is voor de veiligheid van zijn installaties, op een correcte wijze georganiseerd is om de bepalingen van zijn vergunning na te leven en de veiligheid van zijn installatie te verzekeren ten opzichte van zijn personeel en van het publiek, én om na te gaan of deze organisatie doeltreffend werkt.

De controle door Bel V wordt uitgevoerd door erkende inspecteurs-deskundigen, die elke installatie speciaal opvolgen en er periodieke inspecties uitvoeren volgens bepaalde richtlijnen en procedures.

Voor de kerncentrales zijn de inspecteurs gemiddeld 2-3 dagen per week aanwezig in de installaties, en meer gedurende de periodes van stilstand voor herlading of onderhoudswerken. Zij voeren diverse soorten inspecties uit: de periodieke inspecties m.b.t. de steeds terugkerende activiteiten van de installatie; de systematische inspecties ter evaluatie van de normale werking; de specifieke inspecties naar aanleiding van incidenten, bevoegdverklaring van bedrijfspersoneel, opvolging van herladingen van splijtstof, bijzondere testen of om het even welke andere speciale situatie.

De inspecteurs volgen tevens de wijzigingen aan de installaties op, om op onafhankelijke wijze na te gaan of de door de exploitant genomen beslissingen adequaat zijn vanuit veiligheidsoogpunt.

FAQ List