In België is NIRAS, Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, belast met het beheer van het radioactief afval. Dit omvat onder andere de inventarisatie, de ophaling en het transport, de verwerking, de voorlopige opslag en het beheer op lange termijn van radioactief afval, én opdrachten op het vlak van de ontmanteling en het beheer van verrijkte splijtstoffen. Meer informatie omtrent NIRAS en het beheer van het radioactief afval is beschikbaar op de NIRAS website: http://www.niras.be/

Bondig samengevat is de situatie omtrent het beheer van radioactief afval als volgt.

In afwachting van een oplossing op lange termijn, wordt het radioactief afval voorlopig en veilig opgeslagen hoofdzakelijk op de site van Belgoprocess in Dessel (Provincie Antwerpen). De gebouwen zijn speciaal ontworpen in functie van het type afval dat in het gebouw opgeslagen ligt. Voor meer informatie betreffende deze voorlopige opslag verwijzen we naar de website van Belgoprocess: http://www.belgoprocess.be/

Verbruikte splijtstof, die nog niet als 'afval' is aangegeven, maar die het in de toekomst wel zou kunnen worden wanneer het niet wordt opgewerkt, wordt momenteel opgeslagen in gebouwen op de sites van de kerncentrales van Electrabel in Doel en Tihange.

(Tussentijdse) opslag wordt in België niet als een definitieve beheeroplossing beschouwd. Bijgevolg wordt door NIRAS de mogelijkheid onderzocht om het radioactief afval een definitieve bestemming te geven. Eén van de hoofdbekommernissen hierbij is een veilige oplossing te vinden die aanvaardbaar is voor wat de bescherming van de bevolking en het leefmilieu betreft, en bovendien geen onnodige lasten legt op de volgende generaties. De oplossing waaraan NIRAS momenteel de voorkeur geeft, is de berging van radioactief afval. Berging verwijst naar de plaatsing verbruikte splijtstof of van radioactief afval in een installatie zonder de bedoeling dat afval terug te halen en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om, in voorkomend geval, over te gaan tot recuperatie van afval, in overeenstemming met de modaliteiten gedefinieerd in de Nationale Beleidsmaatregelen. De mogelijke oplossingen voor berging zijn afhankelijk van de karakteristieken van het radioactief afval. Sinds enige tijd zijn er ook besprekingen aan de gang tussen NIRAS, FANC (i.e. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en zijn technische ondersteuning Bel V betreffende de veiligheidsanalyses voor berging van het radioactief afval.

In België zijn er momenteel geen bergingsinstallaties gebouwd. NIRAS heeft echter een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor een oppervlaktebergingsfaciliteit die geschikt is voor afval van categorie A (laag- en middelactief kortlevend afval) in Dessel. Tot nog toe nam de Belgische regering geen beslissing over het lot van categorie B- (laag- en middelactief langlevend) en (hoogactief) C-afval. NIRAS heeft op 15 april 2020 een ontwerpplan over het langetermijnbeheer van dit afval en het bijhorend milieueffectenrapport ter advies voorgelegd. NIRAS lanceerde tegelijkertijd een openbare raadpleging. Het FANC heeft in overleg met Bel V een advies uitgebracht over dit plan, en dit met betrekking tot aspecten gerelateerd aan nucleaire veiligheid en beveiliging.

 

FAQ List