Opdat een kerncentrale verder kan worden uitgebaat, dient zij veilig te zijn, economisch rendabel te blijven en politiek aanvaard te zijn.

De vergunningen van de Belgische kerncentrales eisen dat, naast de permanente controles, om de 10 jaar een herevaluatie van de veiligheid van de installaties wordt uitgevoerd. Deze evaluatie heeft drie doelstellingen:

• aantonen dat de centrale minstens even veilig is gebleven als bij het ontwerp ervan

• de exacte situatie van de centrale analyseren, rekening houdend met veroudering en slijtage, en elke factor evalueren die de veilige uitbating van de centrale tijdens de 10 daaropvolgende jaren in het gedrang  zou kunnen brengen

• het actuele veiligheidsniveau van de centrale rechtvaardigen, vergeleken met de heersende regels en praktijken, vooral op internationaal niveau, en eventuele wijzigingen voorstellen

Het geheel van de veiligheidsevaluatie dient dus de eventuele correctieve acties te bepalen, om aansluitend te kunnen stellen dat de uitbating van de centrale voor de 10 volgende jaren kan worden verder gezet. 

Zo kan men, per 10 jaar, evalueren of een centrale nog geschikt is om te functioneren. De buitendienststelling hangt in feite enkel af van de beslissing van de exploitant: hij kan beslissen niet meer te investeren om de centrale op het niveau te brengen dat door de veiligheidsevaluatie wordt vereist, en de centrale sluiten.

FAQ List